Koszyk 0 x

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem bioekopellet.pl

Właścicielem sklepu internetowego bioekopellet.pl jest:
Firma Bio-Eko Paweł Zimecki
Dobrzeszów 18, 26-070 Łopuszno
NIP: 9591907103, REGON: 260718517

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
1. Pod numerem telefonicznym +48 506 226 295 (koszt połączenia wg taryfy operatora)
2. Korzystając z adresu poczty elektronicznej biuro@bioekopellet.pl

I. Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego bioekopellet.pl;
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod bioekopellet.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Ustawy Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Bio-Eko Paweł Zimecki, Dobrzeszów 18, 26-070 Łopuszno, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;
8. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego
10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.;

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem bioekopellet.pl
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Warunkiem złożenia Zamówienie w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych m.in. dostęp do internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Bio-Eko Paweł Zimecki zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej bioekopellet.pl
7. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w punkcie V Regulaminu dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
8. Wszystkie zdjęcia znajdujące się na stronie Sklepu są własnością Sprzedającego i nie zgadza się on na ich wykorzystywanie bez jego zgody.
9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Rejestracja oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego
1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest rejestracja (utworzenie) Konta użytkownika.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3. Klient wysyłając formularz rejestracyjny wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
4. Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego bioekopellet.pl przy pomocy podanych w trakcie rejestracji nazwy użytkownika oraz hasła.
5. Bio-Eko Paweł Zimecki może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową bioekopellet.pl, dokonać wyboru towaru – opału, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania i edytowania zawartości swojego koszyka (dodawanie i usuwanie produktów oraz zmienianie ilości danego produktu w koszyku).
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
5. Dokonanie powyższych czynności zakończone naciśnięciem przycisku „Kupuje i płacę” oznacza złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym i zawarcie umowy kupna-sprzedaży towarów objętych zamówieniem
6. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłana wiadomość zawierająca podsumowanie Zamówienia i potwierdzająca przyjęcie Zamówienia do realizacji.

V. Koszt, sposoby i termin dostawy
1.  Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
– kurier Poczta Polska: 119,98 zł
– transport do 20km od siedziby firmy: Gratis
– transport do 100km – wycena indywidualna
– odbiór osobisty w siedzibie firmy: Bio-Eko Paweł Zimecki, Dobrzeszów 18, 26-070 Łopuszno
3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i dokonania płatności (dot. przedpłaty na konto)

VI. Metody płatności
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
– płatność przy odbiorze przesyłki
– Tpay (płatności online)
– przelew tradycyjny (przedpłata)

płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
PKOBP 31 1020 2629 0000 9202 0411 5887
Bio-Eko Paweł Zimecki
Dobrzeszów 18, 26-070 Łopuszno
NIP: 9591907103, REGON: 26071851

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

VII. Odstąpienie od umowy
1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie opału.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia ( np. pismo wysłane pocztą na adres Bio-Eko Paweł Zimecki, Dobrzeszów 18, 26-070 Łopuszno lub pocztą elektroniczną na adres biuro@bioekopellet.pl).
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy zwrócić Towar Sprzedawcy wraz z wypełnionym formularzem zwrotu na poniższy adres:
Bio-Eko Paweł Zimecki, Dobrzeszów 18, 26-070 Łopuszno
6. Koszt odesłania Towaru ponosi Klient.
7. Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy ( nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy). Wyjątek stanowi sytuacja kiedy Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym. W takiej sytuacji Klient ponosi koszty dostawy.
9. Sprzedawca może wstrzymać się z ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Towaru.
10. Zwrotu płatności dokonujemy na konto bankowe wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu.
11. Zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania oraz zapachów

VIII. Reklamacje dotyczące towarów
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przesłanie reklamowanego towaru z dołączonym potwierdzeniem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym.
3. Reklamowane Towary należy wysłać na koszt Klienta na adres: Bio-Eko Paweł Zimecki, Dobrzeszów 18, 26-070 Łopuszno.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, a gdyby to było niemożliwe w tym okresie do poinformowania Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
5. O rozstrzygnięciu reklamacji klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej lub za pomocą poczty.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Firma Bio-Eko Paweł Zimecki podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bio-Eko Paweł Zimecki o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Dobrzeszów 18, 26-070 Łopuszno, mailowo pod adres biuro@bioekopellet.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Firma Bio-Eko Paweł Zimecki zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bio-Eko Paweł Zimecki a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bio-Eko Paweł Zimecki a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Bio-Eko Paweł Zimecki.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku zmiany regulaminu Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

X